سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 77 / شماره 392 / زاویه دوم عهد الله

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۳۹۲: زاویه دوم عهد الله.

«عَهدُ اللَّه» زاویه‌ی دومی هم دارد. زاویه اول عرض کردیم که آن تعهد‌هایی است که الله از بندگانش می‌گیرد؛ تعهد بندگی و تعهد توحید. زاویه دوم تعهد‌هایی است که بین ما انسان‌ها اتفاق می‌افتد، قراردادهایی است که ما با هم‌نوع خودمان می‌بندیم

مثل؛ دو نفر با هم شریک می‌شوند

آن‌ها با هم تعهد دارند که با صداقت با هم کار کنند این شامل همین آیه می‌شود و یا کسی قرض گرفته، جنسی خریده، چک داده و قرار گذاشته در فلان تاریخ بدهی‌اش را بدهد این جز «عهدُ الله» است، مثلاً قسمی خورده و به خاطر آن قسم می‌خواهد به یک نفر اعتماد بدهد این می‌شود «اَیمَانِهِم». حالا این تعهدها فراوان اتفاق می‌افتد این قسم‌ها در زندگی اتفاق می‌افتد برای جلب اعتماد، مثلا: تعهد بین زن و شوهر که به عنوان عقد شرعی می‌گویند.

عقد شرعی خود همان تعهد است؛

تعهد به این‌که زن و شوهر به هم وفادار بمانند، تعهد به این‌که بی‌خیال یک‌دیگر نباشند به فکر هم باشند دل‌شان از هم دور نباشد، مرد پای تعهدات مالی مثل مهریه و مخارج خانه بماند، خانم خانه چشم و دلش فقط پیش همین مرد باشد که با او عقد شرعی بسته است، مرد هم به همین شکل این‌ها می‌شوند تعهد ازدواج و ماندن پای این عهدها شامل همان می‌شود و کسی که زیر تعهدش می‌زند؛ یعنی دارد شامل همین آیه می‌شود و آن پنج مجازاتی که بیان شده به ازای تعهد‌هایی که شکسته در همان سطح و میزان مجازات می‌بیند یکی که کمتر، مجازات کمتر می‌بیند یکی که بیشتر، مجازات بیشتر می‌بیند.

کسی که به شریکش خیانت می‌کند، کسی که قسم می‌خورد تا مال کسی را غصب کند در مورد سبب نزول آیه توضیح داده شد و دقیقا پیامبر صلی الله علیه و سلم همین آیه را برای‌شان می‌خواند اگر قرار بود قسم دروغ بخورند بخاطر معامله‌ی بیشتر و برای تصاحب ملکی بخاطر جعل یک سندی قسم بخورد تا به یک منفعتی برسد براساس همین مجازات‌هایی که در آیه بیان شده شاملش می‌شود و امکان دارد همین ما باشیم.