ایاک نعبد

ارتباط با الله، زندگی را با معنا می کند و با وجود دغدغه های فراوان، آرامش را به ما هدیه می‌بخشد این پیج با ارسال *سلسله مباحث ایمانی* ، *ترجمه و تدبر در قرآن کریم* و ... تلاش می‌کند - با تأسی از کتاب خدا و سنت گهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم - بینش ما را نسبت به خدا، معنویات و جهان پیرامون متحول سازد.

نیایش صمیمانه با الله حق یکایک ماست