دسته بندی: دوره های آموزشی

1002

اهمیت حج و ذی الحجه

ادامه مطلب
1000

دوره آموزشی میراث

توسط حامد نیکخواه | کارشناسی رشته تفسیر و کارشناسی ارشد فقه …

ادامه مطلب
1001

دوره آموزشی عزت نفس

دوره آموزشی عزت نفس | توسط استاد علی پیشدار، دکترای حرفه …

ادامه مطلب