درس ترجمه روان قرآن کریم

1600153363_72
زکریا عطری
اخرین بروزرسانی 16 مرداد 1401
6 نفر ثبت نام کرده اند

مخاطب هدف

  • مشاهده این ویژه برنامه برای همه توصیه می شود!

برنامه تحصیلی

764 درس

سوره فاتحه + مقدمه

صفحه 1 / جز 1 / آیات 7
صفحه 1 / جزء 1 / آیه 1 الی 700:16:40پیش نمایش
پرسش و پاسخ / صفحه 1 / جزء 1 / آیه 1 الی 700:01:57پیش نمایش
پرسش و پاسخ / سوره فاتحه00:27:17پیش نمایش

سوره بقره

صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران

صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء

صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده

صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام

صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف

صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره انفال

صفحه 177 الی 186 / جزء 9 و 10 / آیات 75

سوره توبه

صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس

صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره هود

صفحه 221 الی 235 / جزء 11 و 12 / آیات 123

سوره یوسف

صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره رعد

صفحه 249 الی 255 / جزء 13 / آیات 43

سوره ابراهیم

صفحه 255 الی 261 / جزء 13 / آیات 52

سوره حجر

صفحه 262 الی 267 / جزء 14 / آیات 99

سوره نحل

صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء

صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف

صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره مریم

صفحه 305 الی 312 / جزء 16 / آیات 98

سوره طه

صفحه 312 الی 321 / جزء 16 / آیات 135

سوره انبیاء

صفحه 322 الی 331 / جزء 17 / آیات 112

سوره حج

صفحه 332 الی 341 / جزء 17 / آیات 78

سوره مؤمنون

صفحه 342 الی 349 / جزء 18 / آیات 118

سوره نور

صفحه 350 الی 359 / جزء 18 / آیات 64

سوره فرقان

صفحه 359 الی 366 / جزء 18 و 19 / آیات 77

سوره شعراء

صفحه 367 الی 376 / جزء 19 / آیات 227

سوره نمل

صفحه 377 الی 385 / جزء 19 و 20 / آیات 93

سوره قصص

صفحه 385 الی 396 / جزء 20 / آیات 88

سوره عنکبوت

صفحه 396 الی 404 / جزء 20 و 21 / آیات 69

سوره روم

صفحه 404 الی 410 / جزء 21 / آیات 60

سوره لقمان

صفحه 411 الی 414 / جزء 21 / آیات 34

سوره سجده

صفحه 415 الی 418 / جزء 21 / آیات 30

سوره احزاب

صفحه 418 الی 427 / جزء 21 و 22 / آیات 73

سوره سبا

صفحه 428 الی 434 / جزء 22 / آیات 54

سوره فاطر

صفحه 434 الی 440 / جزء 22 / آیات 45

سوره یس

صفحه 440 الی 445 / جزء 22 و 23 / آیات 83

سوره صافات

صفحه 446 الی 452 / جزء 23 / آیات 182

سوره ص

صفحه 453 الی 458 / جزء 23 / آیات 88

سوره زمر

صفحه 458 الی 467 / جزء 23 و 24 / آیات 75

سوره غافر

صفحه 467 الی 476 / جزء 24 / آیات 85

سوره فصلت

صفحه 477 الی 482 / جزء 24 و 25 / آیات 54

سوره شوری

صفحه 483 الی 489 / جزء 25 / آیات 53

سوره زخرف

صفحه 489 الی 495 / جزء 25 / آیات 89

سوره دخان

صفحه 496 الی 498 / جزء 25 / آیات 59

سوره جاثیه

صفحه 499 الی 502 / جزء 25 و 26 / آیات 37

سوره احقاف

صفحه 502 الی 506 / جزء 26 / آیات 29

سوره محمد

صفحه 507 الی 510 / جزء 26 / آیات 38

سوره فتح

صفحه 511 الی 515 / جزء 26 / آیات 29

سوره حجرات

صفحه 515 الی 517 / جزء 26 / آیات 18

سوره ق

صفحه518 الی 520 / جزء 26 / آیات 45

سوره ذاریات

صفحه 520 الی 523 / جزء 26 و 27 / آیات 60

سوره طور

صفحه 523 الی 525 / جزء 27 / آیات 49

سوره نجم

صفحه 526 الی 528 / جزء 27 / آیات 62

سوره قمر

صفحه 528 الی 531 / جزء 27 / آیات 55

سوره رحمن

صفحه 531 الی 534 / جزء 27 / آیات 78

سوره واقعه

صفحه 534 الی 537 / جزء 27 / آیات 29

سوره حدید

صفحه 537 الی 541 / جزء 27 / آیات 29

سوره مجادله

صفحه 542 الی 545 / جزء 28 / آیات 28

سوره حشر

صفحه 545 الی 548 / جزء 28 / آیات 24

سوره ممتحنه

صفحه 549 الی 551 / جزء 28 / آیات 13

سوره صف

صفحه 551 الی 552 / جزء 28 / آیات 14

سوره جمعه

صفحه 553 الی 554 / جزء 28 / آیات 11

سوره منافقون

صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره تغابن

صفحه 556 الی 557 / جزء 28 / آیات 18

سوره طلاق

صفحه 558 الی 559 / جزء 28 / آیات 12

سوره تحریم

صفحه 560 الی 561 / جزء 28 / آیات 12

سوره ملک

صفحه 562 الی 564 / جزء 28 / آیات 30

سوره قلم

صفحه 564 الی 566 / جزء 29 / آیات 52

سوره حاقه

صفحه 566 الی 568 / جزء 29 / آیات 52

سوره معارج

صفحه 568 الی 570 / جزء 29 / آیات 44

سوره نوح

صفحه 570 الی 571 / جزء 29 / آیات 52

سوره جن

صفحه 572 الی 573 / جزء 29 / آیات 28

سوره مزمل

صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره مدثر

صفحه 575 الی 577 / جزء 29 / آیات 56

سوره قیامت

صفحه 577 الی 578 / جزء 29 / آیات 40

سوره انسان

صفحه 578 الی 580 / جزء 29 / آیات 31

سوره مرسلات

صفحه 580 الی 581 / جزء 29 / آیات 50

سوره نباء

صفحه 582 الی 583 / جزء 30 / آیات 40

سوره نازعات

صفحه 583 الی 584 / جزء 30 / آیات 46

سوره عبس

صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر

صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار

صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره مطففین

صفحه 587 الی 589 / جزء 30 / آیات 36

سوره انشقاق

صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج

صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق

صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره اعلی

صفحه 591 الی 592 / جزء 30 / آیات 19

سوره غاشیه

صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر

صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد

صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس

صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل

صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی

صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح

صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین

صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق

صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر

صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه

صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله

صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات

صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه

صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر

صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر

صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه

صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل

صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش

صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون

صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر

صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون

صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر

صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد

صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص

صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق

صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس

صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

اساتید مجموعه

زکریا عطری

5.0/5
6 مجموعه
3 دیدگاه
26 دانشجو
رشته کارشناسی ارشد دعوت و اصول دین، مدرس دوره عالی مجتمع دینی بندرعباس و مولف کتاب تفسیر آسان
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید

باز کردن چت
1
سوالی دارید..؟!
پشتیبانی سایت
چگونه می توانیم شما را راهنمایی کنیم؟