سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 7 / شماره 39 / نقش صِرَاطَ و غَيْرِ در آیه آخر

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

راه کسانی که به آنها نعمت بخشیده‌ای نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته شده و نه گمراهان. (٧)

موضوع ۳۹: نقش صِرَاطَ و غَيْرِ در آیه آخر

صِرَاطَ دوم بدل کل از الصِّرَاطَ اول است، یعنیصِرَاطَ  دوم همان الصِّرَاطَ اول است.

فقط الصِّرَاطَ اول نگاهش به خود الصِّرَاطَ است که راحت و مستقیم است و پیچیده و گیج کننده نیست. صِرَاطَ  دوم نگاهش به انسان‌هایی است که در صِرَاطَ  هستند و الله به آن‌ها عنایت فرموده است.

غَيْرِ: مجرور و بدل از الَّذِينَ است.

(غَيْرِ بدل از صِرَاطَ  نیست) پس اینجا ٣ صراط وجود ندارد‼ تصور نکنیم صِرَاطَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ و صِرَاطَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ و صِرَاطَ الضَّالِّينَ نه این‌گونه نیست. صِرَاطَ فقط یکی است و آن هم برای أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ است. و الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ و الضَّالِّينَ بر هیچ صراطی نیستند!