سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 65 / شماره 352 / تا افکار و رفتارشان را موجه جلوه بدن

موضوع ۳۵۲: تا افکار و رفتارشان را موجه جلوه بدن

توضیح دادیم که یهودیان و مسیحیان خودشان را به ابر مردی که مورد قبول الله و بندگان الله بوده، نسبت می‌دادند. برای چه؟ تا خودشان و افکار و رفتارشان را موجه جلوه دهند.

البته این که آدم کارها و حرف‌هایش را به خاطر این که معتبر کند، به نام یک بزرگی بزند، امری عادی است و زیاد در دنیا اتفاق می‌افتد.

  • ما چه قدر احادیث ساختگی داریم از پیامبر صلی الله؛ چرا؟
  • تازه هنوز هم به اسم حدیث یک سری جملات به پیامبر نسبت داده می‌شود. چرا؟

چون طرف می‌خواهد یک کاری یا یک فکری را در جامعه ترویج دهد و چون نمی‌تواند، آن کار را به پیامبر نسبت می‌دهد، یا به بزرگی دیگر. و چه قدر علما زحمت کشیدند تا توانستند روایات ساختگی را از روایات واقعی شناسایی کنند. حتی در زمینه شعر هم به همین…