سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 56 و 57 / شماره 325 / قرار که نباید پیچیده باشه

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۳۲۵: قرار که نباید پیچیده باشه

 آیات قرآن سخت و آسان دارد؛ بعضی آیات کلمات و عباراتش نیازمند تفکر و تدبر است تا فهمیده شود، اما بعضی آیات، مثل همین دو آیه ۵۶ و ۵۷ کلماتش خیلی آسان و عباراتش خیلی روان است که همه کس آن را متوجه می‌شود. خیلی پیچیدگی در آن نیست؛ چرا؟

چون مثلاً این دو تا آیه قرار الله با بندگانش است، آن هم قرار الله با بندگان خوب و بدش. قرار که نباید پیچیده بیان شود، قرار باید واضح و شفاف بیان شود تا طرف متوجه شود، تا فردا نگوید من متوجه این قرار نشدم..

اگر من می‌فهمیدم که این عقوبت سخت به سرم میاد، این کارها را انجام نمی‌دادم و بهانه دستش می‌آید، حق هم دارد. به همین خاطر قرآن به این مسئله توجه کرده و مسائل اساسی و بنیادین ارتباط الله با بندگان را واضح و بدون پیچیدگی بیان کرده است.