سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 52 / شماره 304 / من انجام می‌ دم

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۳٠۴: من انجام میدم!

غالباً کلمه حواری به یاران پیغمبر عیسی علیه‌السلام گفته می‌شود، ولی گاهی اوقات به کسانی دیگر به یاران ویژه‌ی اشخاص دیگر هم حواری گفته می‌شود مثلاً رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: «إِنَّ لِکُلَّ نَبِیّ حَوَارِیّاً وَ إِنَّ حَوَارِی الزُبَیر بن عَوَّام» بدون شک که برای هر پیغمبری حواری وجود دارد و بدون شک که حواری من زبیر بن عوام هست.

روایت در صحیح بخاری و مسلم نقل شده، زبیر بن عوام پسر عمه‌ی رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و این جمله را در جنگ احزاب به ایشان گفته، وقتی ترس و نگرانی همه را گرفته بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی را می‌خواست که ماموریتی به او بدهد چه کسی داوطلب می‌شود این ماموریت را انجام دهد؟

زبیر می‌گوید: من انجام می‌دهم، باز بار دوم کار مهم دیگری پیش می‌آید و نیاز است که کسی داوطلب شود که آن کار را انجام دهد با زبیر می‌گوید من انجام می‌دهم، بار سوم زبیر می‌گوید من انجام می‌دهم آنجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: حواری من زبیر بن عوام است.