سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 5 / شماره 63 / صرف انرژی برای هیچ…!؟

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۶۳: صرف انرژی برای هیچ…؟!

ما با آیه‌ی پنجم سوره آل‌عمران متوجّه وسعت علم و عظمت الله می‌شویم..

از جزئیات علم الله نسبت به هستی در آیات مختلف قرآن آمده؛ مثلاً سور مبارکه (یونس/ ۶۱)، (انعام/۵۹ و ۶۰)، (هود/ ۶) و (حدید/ ۲۲) که سعی بکنیم همین امروز اگر شد وقت بگذاریم و به این آیات مراجعه کنیم و آن‌ها را بخوانیم، اما زاویه‌ی دوم توجه به این آیه در رفتار ما هم تاثیر خواهد داشت؛ زیرا ما وقتی بدانیم که هیچ چیز از الله مخفی نمی‌ماند..

مواظب رفتار، نیت‌ها و مقاصدمان می‌شویم. ممکن است ما یک کاری را انجام بدهیم؛ مثلاً می‌خواهیم لطفی را در حق فامیل یا همسرمان انجام بدهیم و نشان می‌دهیم..

که از ته دل آن کار را انجام دادیم؛ اظهار صداقت می‌کنیم، ولی واقعیت این است که از ته دل نیست داریم نقش بازی می‌کنیم. الله کاملاً از آن وضع و حال ما آگاه است. یکی ممکن است پدر و مادرش مریض باشند از آن‌ها پرستاری می‌کند و با آن‌ها اظهار محبت می‌کند، ولی ته دلش می‌گوید خسته شدم تا کی زنده‌اند؟! این چه وضعی است!

الله از ته دل او آگاه است، که این لطفی که می‌کند آیا مخلصانه است یا دارد به زور و اکراه این کار را انجام می‌دهد. هیچ چیزی از الله مخفی نمی‌ماند، یا ممکن است ما یک نفر را در جمع یا در یک گروه از فضای مجازی نصیحت بکنیم و می‌گوییم:

«قصدمان اصلاح است»

قسم هم می‌خوریم، ولی خدا می‌داند که ته دل‌مان می‌خواهد آن شخص را تخریب کنیم یا حالش را بگیریم. چنین رفتارهای دوگانه‌ای زیاد در زندگی ما اتفاق می‌افتد و ما باید دقت بکنیم که الله هیچ چیزی از او مخفی نمی‌ماند؛ ما با کسی تلفنی صحبت می‌کنیم با کمال احترام و از ادات «کوچیک شما هستم» و «مخلص شما هستم» استفاده می‌کنیم همین که تلفن قطع شد ممکن است پشت سر او به او بد و بی‌راه بگوییم، یک مهمان را دعوت می‌کنیم حسابی هم از او پذیرایی می‌کنیم وقتی که رفتند تا چند ساعت زن و مرد در خانه پشت سر مهمان دارند.می‌بافند و به آن‌ها می‌توپند.

ایام عید، ایام خوشحالی، عروسی و این‌ها

خیلی کارها به خاطر رقابت یا رو کم کنی انجام می‌دهیم و کارهای عجیب و غریب از ما صادر می‌شود، زمانی که دقت نکنیم الله بر تمام این حالات ما واقف است و هیچ چیزی از الله مخفی نمی‌ماند، ولی اگر به این آیه دقت کردیم ما بیشتر با خودمان و مردم صادق می‌شویم.