سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 5 / شماره 34 / چرا ایاک در آیه تکرار شده است؟

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۳۴: چرا إِيَّاكَ در آیه تکرار شده است؟

چرا إِيَّاكَ در آیه «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» تکرار شده است؟ در حالی‌که به هم عطف شدند و می‌توانست «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ نَسْتَعِينُ» باشد، ولی هردو با إِيَّاكَ آمده است. چون توجه ما را به این نکته جلب می‌کند؛ استعانت عین عبادت مهم است، و شامل قسمت حساس عبودیت می‌شوند.

استعانت: دعا و طلبی است که بنده از خدا دارد. عبادت: طلبی است که خدا از بنده دارد.

پس رابطه دو طرفه شد. ما ” إِيَّاكَ نَعْبُدُ ” را باید به نحو احسن انجام دهیم که موقع مصیبت‌ها خدا به دادمان برسد. اگر نتوانستیم در زندگی بر مشکلات غالب باشیم، یک بار دیگر عبودیت‌مان را بررسی کنیم که شاید درقسمتی از آن مشکل داشته باشیم.