سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 36 / شماره 224 / فرزندمون رو هدفمند نامگذاری بکنیم.

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۲۴: فرزندمون رو هدفمند نام‌گذاری کنیم.

«و لیسَ الذکرُ کالاُنثی» و پسر به مثل دختر نیست این جمله یا سخن مادر مریم است و یا جمله معترضه از قول خداوند و در هر دو صورت تقویت عبارت قبل است یعنی؛ در تفضل و برتری و ویژگی‌ها پسر و دختر مثل هم نیستند پسر ویژگی‌های خاص خودش را دارد

و دختر هم به همین شکل «و إنّی سَمَّیتُها مریمَ» و من آن را مریم نامیدم.

تلفظ مریم در زبان عبرانی با کسره میم است “مِریَم” گفته می‌شود و این اسم قبلا میان بنی‌اسرائیل وجود داشته نام خواهر موسی و هارون هم مریم بوده و زن عمران خواست دخترش را به اسم خواهر موسی و هارون یا به اسم دختر عمران. عمران دوباره گفتیم پدر موسی و هارون است یعنی؛ عمران پدر موسی و هارون دخترش را مریم نامیده و زن عمران همان‌طور که شوهرش هم عمران نام دارد به مثل عمرانِ پدر موسی و هارون دخترش را هم مریم نام‌گذاری کرد و مریم به معنای خانم عبادت‌کار هست در زبان عبری.

ایشان دخترش را هدفمند و به همان چیزی که آرزو داشت دخترش شود

نام‌گذاری‌اش کرد و این عمل زن عمران الگویی است برای همه ما، همه پدر و مادرها تا فرزندانشان را هدفمند نام‌گذاری کنند همان چیزی که دوست دارند بچه‌های‌شان در آینده تبدیل به آن شوند و آن‌جور باشند و زن عمران در پایان هم فرمود: «و إنّی اُعیذُها بِکَ و ذُریَّتَها منَ الشَیطانِ الرَجیم» خدایا من خودش و ذریه‌اش را در پناه تو قرار می‌دهم از شر شیطان رجیم.

“اُعیذُها”: فعل مضارع  است

و فعل مضارع شامل زمان از حال می‌شود، از زمان آن دعا و تا آینده هم ادامه دارد یعنی از زمان تولد مریم و در طول زندگی که دارد مریم خدای من دخترم را در پناه تو قرار می‌دهم این از فعل مضارع، اما موقع نام‌گذاری از فعل ماضی استفاده کرد: «و إنّی سَمَّیتُها» سَمَّیْتُ فعل ماضی است و انگار مادر مریم موقعی که باردار بوده فکر می‌کرد که اگه دختر شد چه نام‌گذاری کند و تصمیمش را قبلا گرفته و وقتی‌که مریم متولد شد فرمود: «سَمَّیْتُها» من آن را مریم نام‌گذاری کردم و این را هم می‌‌رساند که شخص عجولانه تصمیم نگیرد و قبل از تولد در مورد اسم‌های خوب فکر کند و هدفمند هم نام‌گذاری کند که دیگر بعد از نام‌گذاری دوباره پشیمان نشود.