سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 33 / شماره 212 / فرزندان تاریخ ساز (2)

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۱۲: فرزندان تاریخ ساز (۲)

آخرین گزینه‌ای که در آیه آمده، آل عمران است. خدا عزوجل از زمانی ایشان را انتخاب کرد که دخترش مریم، نذر برای خدا شد و خدا هم به بهترین شکل ایشان را پذیرفت و این برای هیچ کسی جز مریم اتفاق نیفتاده است و خود مریم هم بدون تماس با هیچ انسانی به عیسی باردار شد.

خود عیسی منحصر به فرد بود و مرده را زنده می‌کرد، از گِل شکل کبوتر درست می‌کرد و همان کبوتر زنده می‌‌شد و پرواز می‌کرد. خدا عزوجل در پایان هم ایشان را به سوی خودش بالا برده و یک بار دیگر نزدیک‌های قیامت ایشان را به دنیا باز می‌گرداند

و خدمات بسیار ارزشمندی را به مردم جهان ارائه می‌دهد که هیچ قدرت و نیرویی نیست که آن خدمات را ارائه دهد. و باز همین هم جزو مزیت‌هایی است که خدا به آن‌ها داده و‌ ایشان را از میان کل مردم جهان انتخاب کرده است.