سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 3 / شماره 15 / توحید ربوبیت الوهیت و اسما و صفات

— 

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ دارای رحمت فراوان و در بخشش رحمتش بی‌دریغ. (۳)

موضوع ۱۵: توحید ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات.

 توحید اساسِ دین است و به سه دسته تقسیم می‌شود: ١. توحید ربوبیت: آنچه که به آفرینش مربوط می‌شود: رَبِّ الْعَالَمِينَ ۲. توحید الوهیت: آن چیزی که انسان با اراده خودش نسبت به الله انجام می‌دهد و وارد دایره بندگی می‌شود: الْحَمْدُ لِلَّهِ

٣. توحید اسماء و صفات: خدا را آن‌گونه که خودش، معرفی کرده بشناسیم: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ و اگر هر سه توحید را با هم قبول داشته باشیم، به بهشت می‌رسیم. و إلّا اگر فقط توحید ربوبیت را قبول داشته باشیم؛ بدون اینکه الله را بندگی کنیم، کفار هم این را قبول داشتند و سبب ورود شخص به بهشت نمی‌شود.

 سوره فاتحه در اولین آیات هر سه توحید را که خیلی مهم‌اند ردیف کرده است:  الْحَمْدُ لِلَّهِ یک عمل اختیاری که انسان انجام می‌دهد توحید الوهیت. رَبِّ الْعَالَمِينَ از طرف الله انجام می‌گیرد و مربوط به آفرینش جهان می‌شود توحید ربوبیت. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جزو اسماء و صفات الله است توحید اسماء و صفات.