سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 3 / شماره 15 / توحید ربوبیت الوهیت و اسما و صفات

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی 

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ دارای رحمت فراوان و در بخشش رحمتش بی‌دریغ. (۳)

موضوع ۱۵: توحید ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات.

توحید اساسِ دین است و به سه دسته تقسیم می‌شود:

  • ١. توحید ربوبیت: آنچه که به آفرینش مربوط می‌شود: رَبِّ الْعَالَمِينَ
  • ۲. توحید الوهیت:آن چیزی که انسان با اراده خودش نسبت به الله انجام می‌دهد و وارد دایره بندگی می‌شود: الْحَمْدُ لِلَّهِ
  • ٣. توحید اسماء و صفات:خدا را آن‌گونه که خودش، معرفی کرده بشناسیم: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ و اگر هر سه توحید را با هم قبول داشته باشیم، به بهشت می‌رسیم. و إلّا اگر فقط توحید ربوبیت را قبول داشته باشیم؛ بدون اینکه الله را بندگی کنیم، کفار هم این را قبول داشتند و سبب ورود شخص به بهشت نمی‌شود.
سوره فاتحه در اولین آیات

هر سه توحید را که خیلی مهم‌اند ردیف کرده است:  الْحَمْدُ لِلَّهِ یک عمل اختیاری که انسان انجام می‌دهد توحید الوهیت. رَبِّ الْعَالَمِينَ از طرف الله انجام می‌گیرد و مربوط به آفرینش جهان می‌شود توحید ربوبیت. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جزو اسماء و صفات الله است توحید اسماء و صفات.