سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 28 / شماره 188 / «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً» و نکته تدبری

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۸۸: «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً» و نکته تدبری

به یک نکته  تدبری دقت کنیم، اول آیه فرمود لَا يَتَّخِذِ صیغه غایب است، نباید به دوستی بگیرند بعد وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بازم صیغه غایب است، هر کس چنین انجام دهد و بعد التفات رخ می‌دهد صیغه از غایب به حاضر تبدیل می‌شود. إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً مگر اینکه شما خودتان را از آن‌ها نجات دهید،

چرا صیغه حاضر شد؟

چون دوتای اول خلاف بود؛ یعنی شخص داشت با دوستی گرفتن کفار تخلف می‌کرد و بعد صیغه حاضر می‌شود؛ چون إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً دیگر خلاف پاک شد. این یکی اجازه انجامِ آن هست.

الله اجازه داده است و حالا که خلافی در کار شخص نیست، خدا رو در رو با او صحبت می‌کند، با صیغه‌ی حاضر. این نکته در کتاب دُرّالمَصون می‌توانید مطالعه کنید.