سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 20 / شماره 138 / راه رشد برای همه

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۳۸: راه رشد برای همه.

«وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ» در این که آن‌ها خودشان را تسلیم الله کنند، امییّن رو هم شامل کرده، بی‌سوادها، آن‌هایی که درس نخواندند در کتاب آسمانی تخصصی ندارند. چون تسلیم الله شدن عالم و عامی ندارد. همه باید خودشان را تسلیم الله کنند.

تازه اگر عوام الناس تسلیم الله نشوند، گِرد محوریت قرآن نیایند، ممکن است بازیچه دست همان علمای حسود و متعصب قرار بگیرند. آن‌ها هم برای تقویت موضع باطل خودشان چه کار می‌کنند؟ یارگیری می‌کنند.

از چه کسانی؟

خب معلوم است دیگر از همین عوام بیچاره برای منافع خودشان استفاده می‌کنند، پس خدا آن‌ها را هم نام می‌برد که شما هم خودتان را تسلیم الله کنید. قرآن به فکر عوام الناس هم هست  تا از آن‌ها سوءاستفاده نشود.

اصلا وقتی شخصی خودش را تسلیم الله کرد..

دیگر عامی و بی‌سواد باقی نمی‌ماند او هم رشد می‌کند و به سمت کمال می‌رود. چون تسلیم خدا یعنی تسلیم دستورات خدا. دستورات خدا در قرآن آمده و قرآن هم که معلوم است آدم را رشد می‌دهد.

به همین خاطر فرمود:

«فقد اهتدوا» هدایت را پیدا کردند. راه هدایت همان مسیر کمال است. «أَأَسلمتم» هم دو همزه پشت سر هم آورده؛ همزه اولی همزه استفهام است (آیا) و همزه دومی همزه باب افعال از فعل ماضی أسلم یعنی تسلیم شدید.