سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 18 / شماره 128 / زرنگ‌ها جواب بدن…

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۲۸: زرنگ‌ها جواب بدن…

تا اینجا تلاش ما بر این بود که بدانیم چرا الله را بندگی می‌کنیم؟ چرا نماز می‌خوانیم؟ تا کم‌کم از حالت تقلیدی خارج شویم و به این فهم برسیم که نماز و عبادات حق ماست. آن‌ها را انجام می‌دهیم، زیرا به نفع ما، خانواده‌مان و جامعه‌مان است. حال؛ دو سوال وجود دارد که افراد زرنگ و باهوش می‌توانند با خانواده و دوستان خود مشورت نموده و به این سوالات پاسخ دهند.

۱. آیا غیر از توحید و معبودیت الله راه دیگری وجود دارد که قسط و عدالت بین مردم زنده نگه داشته شود؟؟
۲. اگر الله معبود قرار گرفت؛ چگونه عدالت در جامعه برقرار می‌شود؟؟