دانلود یکجا
دانلود یکجای هر سوره بصورت فایل های صوتی

سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

صفحه ۳ / جزء ۱ / آیه ۶ الی۱۶09:42
صفحه 4 / جزء 1 / آیه 17 الی 2411:00
پرسش و پاسخ² / صفحه 3 و 4 / جزء 1 / آیه 6 الی 2401:44
صفحه ۵ / جزء ۱ / آیه ۲۵ الی ۲۹10:24
صفحه ۶ / جزء ۱ / آیه ۳۰ الی ۳۷11:19
پرسش و پاسخ³ / صفحه ۵ و ۶ / جزء ۱ / آیه ۲۵ الی ۳۷05:30
صفحه ۷ / جزء ۱ / آیه ۳۸ الی ۴۸13:19
صفحه ۸ / جزء ۱ / آیه ۴۹ الی ۵۷08:45
پرسش و پاسخ⁴ / صفحه ۷ و ۸ / جزء ۱ / آیه ۳۸ الی ۵۷03:59
صفحه ۹ / جزء ۱ / آیه ۵۸ الی ۶۱15:18
صفحه ۱۰ / جزء ۱ / آیه ۶۲ الی ۶۹09:30
صفحه 11 / جزء 1 / آیه 70 الی 7613:13
صفحه 12 / جزء 1 / آیه 77 الی 8307:50
پرسش و پاسخ⁶ / صفحه ۱ ۱ و ۱۲ / جزء ۱ / آیه ۷۰ الی ۸۳08:55
صفحه ۱۳ / جزء ۱ / آیه ۸۴ الی ۸۸11:12
صفحه ۱۴ / جزء ۱ / آیه ۸۹ الی ۹۳09:41
پرسش و پاسخ⁷ / صفحه ۱۳ و ۱۴ / جزء ۱ / آیه ۸۴ الی ۹۳01:37
صفحه ۱۵ / جزء ۱ / آیه ۹۴ الی ۱۰۱11:33
صفحه ۱۶ / جزء ۱ / آیه ۱۰۲ الی ۱۰۵15:50
پرسش و پاسخ⁸ / صفحه ۱۵ و ۱۶ / جزء ۱ / آیه ۹۴ الی ۱۰۵09:59
صفحه ۱۷ / جزء ۱ / آیه ۱۰۶ الی ۱۱۲11:05
صفحه ۱۸ / جزء ۱ / آیه ۱۱۳ الی ۱۱۹09:52
پرسش و پاسخ⁹ / صفحه ۱۷ و ۱۸ / جزء ۱ / آیه ۱۰۶ الی ۱۱۹07:10
صفحه ۱۹ / جزء ۱ / آیه ۱۲۰ الی ۱۲۶13:24
صفحه ۲۰ / جزء ۱ / آیه ۱۲۷ الی ۱۳۴09:07
پرسش و پاسخ¹⁰ / صفحه ۱۹ و ۲۰ / جزء ۱ / آیه ۱۲۰ الی ۱۳۴06:52
صفحه ۲۱ / جزء ۱ / آیه ۱۳۵ الی ۱۴۱08:13
صفحه ۲۲ / جزء ۲ / آیه ۱۴۲ الی ۱۴۵14:42
پرسش و پاسخ¹¹ / صفحه ۲۱ و ۲۲ / جزء ۱ و 2 / آیه ۱۳۵ الی ۱۴۵10:07
صفحه ۲۳ / جزء ۲ / آیه ۱۴۶ الی ۱۵۳14:21
صفحه ۲۴ / جزء ۲ / آیه ۱۵۴ الی ۱۶۳09:34
پرسش و پاسخ¹² / صفحه ۲۳ و ۲۴ / جزء ۲ / آیه ۱۴۶ الی ۱۶۳05:19
صفحه ۲۵ / جزء ۲ / آیه ۱۶۴ الی ۱۶۹12:03
صفحه ۲۶ / جزء ۲ / آیه ۱۷۰ الی ۱۷۶08:48
پرسش و پاسخ¹³ / صفحه ۲۵ و ۲۶ / جزء ۲ / آیه ۱۶۴ الی ۱۷۶02:07
صفحه ۲۷ / جزء ۲ / آیه ۱۷۷ الی ۱۸۱15:27
صفحه ۲۸ / جزء ۲ / آیه ۱۸۲ الی ۱۸۶07:56
پرسش و پاسخ¹⁴ / صفحه ۲۷ و ۲۸ / جزء ۲ / آیه ۱۷۷ الی ۱۸۶10:36
صفحه ۲۹ / جزء ۲ / آیه ۱۸۷ الی ۱۹۰14:11
صفحه ۳۰ / جزء ۲ / آیه ۱۹۱ الی ۱۹۶15:32
پرسش و پاسخ¹⁵ / صفحه ۲۹ و ۳۰ / جزء ۲ / آیه ۱۸۷ الی ۱۹۶05:48
صفحه ۳۱ / جزء ۲ / آیه ۱۹۷ الی ۲۰۲10:50
صفحه ۳۲ / جزء ۲ / آیه ۲۰۳ الی ۲۱۰11:03
پرسش و پاسخ¹⁶ / صفحه ۳۱ و ۳۲ / جزء ۲ / آیه ۱۹۷ الی ۲۱۰05:46
صفحه ۳۳ / جزء ۲ / آیه ۲۱۱ الی ۲۱۵14:47
صفحه ۳۴ / جزء ۲ / آیه ۲۱۶ الی ۲۱۹09:07
پرسش و پاسخ¹⁷ / صفحه ۳۳ و ۳۴ / جزء ۲ / آیه ۲۱۱ الی ۲۱۹07:09
صفحه ۳۵ / جزء ۲ / آیه ۲۲۰ الی ۲۲۴14:31
صفحه ۳۶ / جزء ۲ / آیه ۲۲۵ الی ۲۳۰27:28
پرسش و پاسخ¹⁸ / صفحه 35 و 36 / جزء 2 / آیه 220 الی 23012:16
صفحه ۳۷ / جزء ۲ / آیه ۲۳۱ الی ۲۳۳16:36
صفحه ۳۸ / جزء ۲ / آیه ۲۳۴ الی ۲۳۷10:56
پرسش و پاسخ¹⁹ / صفحه ۳۷ و ۳۸ / جزء ۲ / آیه ۲۳۱ الی ۲۳۷07:08
صفحه ۳۹ / جزء ۲ / آیه ۲۳۸ الی ۲۴۵16:44
پرسش و پاسخ²⁰ / صفحه ۳۹ / جزء ۲ / آیه ۲۳۸ الی ۲۴۵10:54
صفحه ۴۰ / جزء ۲ / آیه ۲۴۶ الی ۲۴۸12:23
صفحه ۴۱ / جزء ۲ / آیه ۲۴۹ الی ۲۵۲09:24
پرسش و پاسخ²¹ / صفحه ۴۰ و ۴۱ / جزء ۲ / آیه ۲۴۶ الی ۲۵۲02:02
صفحه ۴۲ / جزء ۳ / آیه ۲۵۳ الی ۲۵۶14:45
پرسش و پاسخ²² / صفحه ۴۲ / جزء ۳ / آیه ۲۵۳ الی ۲۵۶11:34
صفحه ۴۳ / جزء ۳ / آیه ۲۵۷ الی ۲۵۹07:09
صفحه ۴۴ / جزء ۳ / آیه ۲۶۰ الی ۲۶۴11:03
پرسش و پاسخ²³ / صفحه ۴۳ و ۴۴ / جزء ۳ / آیه ۲۵۷ الی ۲۶۴06:36
صفحه ۴۵ / جزء ۳ / آیه ۲۶۵ الی ۲۶۹11:36
صفحه ۴۶ / جزء ۳ / آیه ۲۷۰ الی ۲۷۴08:24
پرسش و پاسخ²⁴ / صفحه ۴۵ و ۴۶ / جزء ۳ / آیه ۲۶۵ الی ۲۷۴10:41
صفحه ۴۷ / جزء ۳ / آیه ۲۷۵ الی ۲۸۱12:36
پرسش و پاسخ²⁵ / صفحه ۴۷ / جزء ۳ / آیه ۲۷۵ الی ۲۸۱13:27
صفحه ۴۸ / جزء ۳ / آیه ۲۸۲21:43
پرسش و پاسخ²⁶ / صفحه ۴۸ / جزء ۳ / آیه ۲۸۲11:24
صفحه ۴۹ / جزء ۳ / آیه ۲۸۳ الی ۲۸۶13:50
پرسش و پاسخ²⁷ / صفحه ۴۹ / جزء ۳ / آیه ۲۸۳ الی ۲۸۶09:31
پرسش و پاسخ / سوره بقره27:17

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره انفال
صفحه 177 الی 186 / جزء 9 و 10 / آیات 75

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره هود
صفحه 221 الی 235 / جزء 11 و 12 / آیات 123

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره رعد
صفحه 249 الی 255 / جزء 13 / آیات 43

سوره ابراهیم
صفحه 255 الی 261 / جزء 13 / آیات 52

سوره حجر
صفحه 262 الی 267 / جزء 14 / آیات 99

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره مریم
صفحه 305 الی 312 / جزء 16 / آیات 98

سوره طه
صفحه 312 الی 321 / جزء 16 / آیات 135

سوره انبیاء
صفحه 322 الی 331 / جزء 17 / آیات 112

سوره حج
صفحه 332 الی 341 / جزء 17 / آیات 78

سوره مؤمنون
صفحه 342 الی 349 / جزء 18 / آیات 118

سوره نور
صفحه 350 الی 359 / جزء 18 / آیات 64

سوره فرقان
صفحه 359 الی 366 / جزء 18 و 19 / آیات 77

سوره شعراء
صفحه 367 الی 376 / جزء 19 / آیات 227

سوره نمل
صفحه 377 الی 385 / جزء 19 و 20 / آیات 93

سوره قصص
صفحه 385 الی 396 / جزء 20 / آیات 88

سوره عنکبوت
صفحه 396 الی 404 / جزء 20 و 21 / آیات 69

سوره روم
صفحه 404 الی 410 / جزء 21 / آیات 60

سوره لقمان
صفحه 411 الی 414 / جزء 21 / آیات 34

سوره سجده
صفحه 415 الی 418 / جزء 21 / آیات 30

سوره احزاب
صفحه 418 الی 427 / جزء 21 و 22 / آیات 73

سوره سبا
صفحه 428 الی 434 / جزء 22 / آیات 54

سوره فاطر
صفحه 434 الی 440 / جزء 22 / آیات 45

سوره یس
صفحه 440 الی 445 / جزء 22 و 23 / آیات 83

سوره صافات
صفحه 446 الی 452 / جزء 23 / آیات 182

سوره ص
صفحه 453 الی 458 / جزء 23 / آیات 88

سوره زمر
صفحه 458 الی 467 / جزء 23 و 24 / آیات 75

سوره غافر
صفحه 467 الی 476 / جزء 24 / آیات 85

سوره فصلت
صفحه 477 الی 482 / جزء 24 و 25 / آیات 54

سوره شوری
صفحه 483 الی 489 / جزء 25 / آیات 53

سوره زخرف
صفحه 489 الی 495 / جزء 25 / آیات 89

سوره دخان
صفحه 496 الی 498 / جزء 25 / آیات 59

سوره جاثیه
صفحه 499 الی 502 / جزء 25 و 26 / آیات 37

سوره احقاف
صفحه 502 الی 506 / جزء 26 / آیات 29

سوره محمد
صفحه 507 الی 510 / جزء 26 / آیات 38

سوره فتح
صفحه 511 الی 515 / جزء 26 / آیات 29

سوره حجرات
صفحه 515 الی 517 / جزء 26 / آیات 18

سوره ق
صفحه518 الی 520 / جزء 26 / آیات 45

سوره ذاریات
صفحه 520 الی 523 / جزء 26 و 27 / آیات 60

سوره طور
صفحه 523 الی 525 / جزء 27 / آیات 49

سوره نجم
صفحه 526 الی 528 / جزء 27 / آیات 62

سوره قمر
صفحه 528 الی 531 / جزء 27 / آیات 55

سوره رحمن
صفحه 531 الی 534 / جزء 27 / آیات 78

سوره واقعه
صفحه 534 الی 537 / جزء 27 / آیات 29

سوره حدید
صفحه 537 الی 541 / جزء 27 / آیات 29

سوره مجادله
صفحه 542 الی 545 / جزء 28 / آیات 28

سوره حشر
صفحه 545 الی 548 / جزء 28 / آیات 24

سوره ممتحنه
صفحه 549 الی 551 / جزء 28 / آیات 13

سوره صف
صفحه 551 الی 552 / جزء 28 / آیات 14

سوره جمعه
صفحه 553 الی 554 / جزء 28 / آیات 11

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره تغابن
صفحه 556 الی 557 / جزء 28 / آیات 18

سوره طلاق
صفحه 558 الی 559 / جزء 28 / آیات 12

سوره تحریم
صفحه 560 الی 561 / جزء 28 / آیات 12

سوره ملک
صفحه 562 الی 564 / جزء 28 / آیات 30

سوره قلم
صفحه 564 الی 566 / جزء 29 / آیات 52

سوره حاقه
صفحه 566 الی 568 / جزء 29 / آیات 52

سوره معارج
صفحه 568 الی 570 / جزء 29 / آیات 44

سوره نوح
صفحه 570 الی 571 / جزء 29 / آیات 52

سوره جن
صفحه 572 الی 573 / جزء 29 / آیات 28

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره مدثر
صفحه 575 الی 577 / جزء 29 / آیات 56

سوره قیامت
صفحه 577 الی 578 / جزء 29 / آیات 40

سوره انسان
صفحه 578 الی 580 / جزء 29 / آیات 31

سوره مرسلات
صفحه 580 الی 581 / جزء 29 / آیات 50

سوره نباء
صفحه 582 الی 583 / جزء 30 / آیات 40

سوره نازعات
صفحه 583 الی 584 / جزء 30 / آیات 46

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره مطففین
صفحه 587 الی 589 / جزء 30 / آیات 36

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره اعلی
صفحه 591 الی 592 / جزء 30 / آیات 19

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

صفحه 2 / جزء 1 / آیه 1 الی 5

دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی 

صفحه ۲ / سوره بقره

 

«بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ»

به نام الله که رحمتش فراوان است و در بخشش رحمتش بی دریغ

«الم» ( بقره/۱)

الف لام میم

حروف مقطعه ترجمه نمی‌شود.

«ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ» (بقره/ ۲)

آن کتاب هیچ شک‌ و تردیدی در آن وجود ندارد، کتاب هدایت، برای حق جویان.

(جاهایی که سه نقطه می‌آید به این معنا است که از این دو جا اگر خواستید یک جا وقف کنیم یا اگر نخواستید رد شوید.)

«ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ» آن کتاب هیچ شک‌ و تردیدی در آن وجود ندارد، کتاب هدایت، کتاب واقعی، این کتاب والا مقام است که هیچ شک و تردیدی در آن راه ندارد. «هُدًى لِلْمُتَّقِينَ» سراسر هدایت است برای انسان‌های خواهان حق،‌ حق جویان. چه کسانی؟ متقین کسی که الله را لحاظ می‌کند تا به حق و حقیقت برسد و این کتاب برای همچین افرادی مایه هدایت است. چه کسانی؟

«الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» (بقره/ ۳)

کسانی که به غیب ایمان دارند، و نماز را به نحو اکمل و احسن بر پا می‌دارند. و از آنچه که ما روزیشان کرده‌ایم انفاق می‌کنند.

«الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» کسانی که به غیب ایمان دارند، فقط به عالم مشاهده اکتفا نمی‌کنند، بالاتر از مشاهده پیش‌ می‌روند و به غیبیات هم ایمان دارند. «وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ» و نماز را به نحو اکمل و احسن بر پا می‌دارند. «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» و از آنچه که ما روزیشان کرده‌ایم انفاق می‌کنند(خرج می‌کنند).

«وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» (بقره/ ۴)

و کسانی که ایمان می‌آورند به آنچه نازل شده به سوی تو و به آنچه قبل از تو نازل شده و نسبت به آخرتشان یقین دارند.

«وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ» و کسانی که ایمان می‌آورند به آنچه نازل شده به سوی تو(ای پیامبر! یعنی قرآن) «وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ» و به آنچه قبل از تو نازل شده(کتاب­های دیگر) «وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» و نسبت به آخرتشان یقین دارند (به عالم بعد از مرگ باور راستین دارند).

«أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (بقره/ ۵)

این‌ها بر هدایتی از جانب پروردگارشان هستند و خوشبختان و رستگاران واقعی اینان هستند.

«أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ» این‌ها بر هدایتی از جانب پروردگارشان هستند، (مورد تایید الله هستند) «وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» و خوشبختان و رستگاران واقعی اینان هستند.