دانلود یکجا
دانلود یکجای هر سوره بصورت فایل های صوتی

سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره انفال
صفحه 177 الی 186 / جزء 9 و 10 / آیات 75

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره هود
صفحه 221 الی 235 / جزء 11 و 12 / آیات 123

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره رعد
صفحه 249 الی 255 / جزء 13 / آیات 43

سوره ابراهیم
صفحه 255 الی 261 / جزء 13 / آیات 52

سوره حجر
صفحه 262 الی 267 / جزء 14 / آیات 99

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره مریم
صفحه 305 الی 312 / جزء 16 / آیات 98

سوره طه
صفحه 312 الی 321 / جزء 16 / آیات 135

سوره انبیاء
صفحه 322 الی 331 / جزء 17 / آیات 112

سوره حج
صفحه 332 الی 341 / جزء 17 / آیات 78

سوره مؤمنون
صفحه 342 الی 349 / جزء 18 / آیات 118

سوره نور
صفحه 350 الی 359 / جزء 18 / آیات 64

سوره فرقان
صفحه 359 الی 366 / جزء 18 و 19 / آیات 77

سوره شعراء
صفحه 367 الی 376 / جزء 19 / آیات 227

سوره نمل
صفحه 377 الی 385 / جزء 19 و 20 / آیات 93

سوره قصص
صفحه 385 الی 396 / جزء 20 / آیات 88

سوره عنکبوت
صفحه 396 الی 404 / جزء 20 و 21 / آیات 69

سوره روم
صفحه 404 الی 410 / جزء 21 / آیات 60

سوره لقمان
صفحه 411 الی 414 / جزء 21 / آیات 34

سوره سجده
صفحه 415 الی 418 / جزء 21 / آیات 30

سوره احزاب
صفحه 418 الی 427 / جزء 21 و 22 / آیات 73

سوره سبا
صفحه 428 الی 434 / جزء 22 / آیات 54

سوره فاطر
صفحه 434 الی 440 / جزء 22 / آیات 45

سوره یس
صفحه 440 الی 445 / جزء 22 و 23 / آیات 83

سوره صافات
صفحه 446 الی 452 / جزء 23 / آیات 182

سوره ص
صفحه 453 الی 458 / جزء 23 / آیات 88

سوره زمر
صفحه 458 الی 467 / جزء 23 و 24 / آیات 75

سوره غافر
صفحه 467 الی 476 / جزء 24 / آیات 85

سوره فصلت
صفحه 477 الی 482 / جزء 24 و 25 / آیات 54

سوره شوری
صفحه 483 الی 489 / جزء 25 / آیات 53

سوره زخرف
صفحه 489 الی 495 / جزء 25 / آیات 89

سوره دخان
صفحه 496 الی 498 / جزء 25 / آیات 59

سوره جاثیه
صفحه 499 الی 502 / جزء 25 و 26 / آیات 37

سوره احقاف
صفحه 502 الی 506 / جزء 26 / آیات 29

سوره محمد
صفحه 507 الی 510 / جزء 26 / آیات 38

سوره فتح
صفحه 511 الی 515 / جزء 26 / آیات 29

سوره حجرات
صفحه 515 الی 517 / جزء 26 / آیات 18

سوره ق
صفحه518 الی 520 / جزء 26 / آیات 45

سوره ذاریات
صفحه 520 الی 523 / جزء 26 و 27 / آیات 60

سوره طور
صفحه 523 الی 525 / جزء 27 / آیات 49

سوره نجم
صفحه 526 الی 528 / جزء 27 / آیات 62

سوره قمر
صفحه 528 الی 531 / جزء 27 / آیات 55

سوره رحمن
صفحه 531 الی 534 / جزء 27 / آیات 78

سوره واقعه
صفحه 534 الی 537 / جزء 27 / آیات 29

سوره حدید
صفحه 537 الی 541 / جزء 27 / آیات 29

سوره مجادله
صفحه 542 الی 545 / جزء 28 / آیات 28

سوره حشر
صفحه 545 الی 548 / جزء 28 / آیات 24

سوره ممتحنه
صفحه 549 الی 551 / جزء 28 / آیات 13

سوره صف
صفحه 551 الی 552 / جزء 28 / آیات 14

سوره جمعه
صفحه 553 الی 554 / جزء 28 / آیات 11

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره تغابن
صفحه 556 الی 557 / جزء 28 / آیات 18

سوره طلاق
صفحه 558 الی 559 / جزء 28 / آیات 12

سوره تحریم
صفحه 560 الی 561 / جزء 28 / آیات 12

سوره ملک
صفحه 562 الی 564 / جزء 28 / آیات 30

سوره قلم
صفحه 564 الی 566 / جزء 29 / آیات 52

سوره حاقه
صفحه 566 الی 568 / جزء 29 / آیات 52

سوره معارج
صفحه 568 الی 570 / جزء 29 / آیات 44

سوره نوح
صفحه 570 الی 571 / جزء 29 / آیات 52

سوره جن
صفحه 572 الی 573 / جزء 29 / آیات 28

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره مدثر
صفحه 575 الی 577 / جزء 29 / آیات 56

سوره قیامت
صفحه 577 الی 578 / جزء 29 / آیات 40

سوره انسان
صفحه 578 الی 580 / جزء 29 / آیات 31

سوره مرسلات
صفحه 580 الی 581 / جزء 29 / آیات 50

سوره نباء
صفحه 582 الی 583 / جزء 30 / آیات 40

سوره نازعات
صفحه 583 الی 584 / جزء 30 / آیات 46

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره مطففین
صفحه 587 الی 589 / جزء 30 / آیات 36

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره اعلی
صفحه 591 الی 592 / جزء 30 / آیات 19

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

صفحه 1 / جزء 1 / آیه 1 الی 7

دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی

مقدمه

 الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله اجمعین

عرض ادب و احترام و خوش‌آمد خدمت یکایک شما بزرگواران، به توفیق و لطف الله قصد داریم درس ترجمه‌ی روان قرآن کریم، کاری بس بزرگ و گامی به سوی نزدیک شدن و فهم قرآن کریم را شروع کنیم.

ما اگر کتاب آسمانی در دست نداشتیم و می‌شنیدیم که ملت‌های دیگر کتابی از جانب الله در دست دارند و ما بی‌نصیب هستیم، چقدر حسرت می‌خوردیم و ناراحت می‌شدیم. الله کتابش را در دستان ما قرار داده که مدام با او در ارتباط باشیم و کلامش را داشته باشیم، الان می‌خواهیم آن کلام را بفهمیم که الله در کتابش چه گفته است.

کتاب الله، تنها راه ارتباط گرفتن الله با بندگانش است، الله از کانال کتابش که بر پیامبرش می‌فرستد با بندگانش ارتباط برقرار می‌کند. این ارتباط زمانی به انسان نفع می‌دهد که دو طرفه باشد الله سخنش را می‌فرستد، منتهی اگر ما سخنان الله را دریافت نکنیم برای ما سودی نخواهد داشت، لذا این برنامه می‌خواهد ما را با کلام الله آشنا بکند. اسم این برنامه ترجمه روان قرآن کریم است؛ کلمه درس یک کلمه قرآنی است؛ «وَلِیَقُولُوا۟ دَرَسۡتَ وَلِنُبَیِّنَهُۥ»(انعام/۱٠۵) تا بگویند که تو درس خواندی. کلمه درس؛ یعنی یک چیز با گذشت زمان بر روی انسان آثاری بگذارد. گذر زمان بر هر چیزی که بیفتد، آن گذر باعث می‌شود که آثار آن چیز حک شود و به آن حک شدن آثار، درس می‌گویند. و درس؛ یعنی این‌که انسان مدام برای چیزی وقت بگذارد که آن مسئله برای او جا بیفتد، در قلب و ذهنش حک شود و جا بگیرد. به آن آثار مدارسه، آثار مطالعه که در ذهن و قلب باقی می‌ماند درس می‌گویند. پس در درس ترجمه ما می‌خواهیم ترجمه روان قرآن کریم را با مطالعه و مرور مکرر برای خودمان ماندگار و در ذهن و قلب‌مان حک کنیم.

این را ملاحظه داشته باشیم که ترجمه قرآن کریم، قرآن کریم نیست! ما وقتی که ترجمه قرآن را می‌خوانیم داریم به قرآن نزدیک می‌شویم و ترجمه همان قرآن نیست، بلکه ترجمه یک چیز دیگر است و قرآن یک چیز دیگر. زمانی که ما داریم مستقیم قرآن را از الفاظ عربی آن می‌فهمیم در حقیقت آن موقع ما داریم قرآن می‌خوانیم، پس ترجمه قرآن ما را به فهم قرآن نزدیک می‌کند و بیش‌ترین و بهترین چیزی که ما را به قرآن نزدیک می‌کند فهم ترجمه‌ی آن است و همین ترجمه گام اول برای تفسیر و تدبر و عمل می‌شود، پس خیلی مهم است که ما بدانیم با زبان خودمان؛ یعنی فارسی زبان‌ها بفهمیم که معنی این قرآن عربی چه است تا بتوانیم به آن عمل کنیم.

باز به عنوان مقدمه خدمت شما عرض می‌کنم این‌ها برای همیشه است که در ذهن‌مان بماند. ممکن است ما با عجله و کم وقت دادن آن کار را به سرانجام برسانیم؛ یعنی کار را انجام بدهیم و مشکلی پیش نیاید خیلی از کارها امکان دارد با عجله انجام شود منتهی نمی‌شود قرآن کریم با عجله باشد و حق قرآن هم ادا شود، به همین خاطر خداوند عزوجل در موقع تلاوت قرآن می‌فرماید: «وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِیلًا»(مزمل/۴) قرآن را شمرده شمرده (آرام آرام) بخوانید، آهسته آهسته پیش بروید تا وقت ایجاد شود که شما در آن وقت که آرام‌آرام دارید پیش می‌روید آن کلام خدا بهتر و بیش‌تر در ذهن و قلب شما جا بگیرد، و اصلاً عجله نکنید! پای قرآن راحت بنشینید فکر نکنیم که وقت‌مان دارد تلف می‌شود، خودمان را تحویل قرآن بدهیم؛ زیرا با ارزش‌ترین چیز دارد وقت‌مان را می‌گیرد، اتفاقاً این چیزها وقت ما را با ارزش می‌کند، اگر وقت ارزش‌مند است. و باز یک نکته دیگر خدمت شما عرض کنم قرآن کریم را باید مطالعه کرد؛ زیرا کلام الله است باید خواند. خیلی‌ها فکر می‌کنند خب ما کتاب‌های دیگری می‌خوانیم که با آن کتاب‌ها خیلی چیزها یاد می‌گیریم چرا باید قرآن بخوانیم؟

*چرا باید قرآن بخوانیم؟*

اگر بحث اخلاق است، خیلی کتاب‌ها در مورد اخلاق نوشته شده است.

 اگر بحث قانون و شریعت است، خیلی کتاب‌های قانون نوشته شده است.

ما چرا باید قرآن بخوانیم؟

اگر بحث قصه است، خیلی کتاب‌های قصه وجود دارد، پس چرا باید قرآن بخوانیم؟

خوب ملاحظه کنیم، درست است خیلی کتاب‌های اخلاق و قانون وجود دارد؛ منتهی آن کتاب‌های اخلاق و قانون چیزهایی که رعایتش به سعادت انسان است، برای زندگی انسان مفید است، قرآن می‌آید و می‌گوید: بله همین درست است؛ خوش اخلاق باش! با پدر، با مادر، با ضعفاء، با همسایه و با همه مردم خوش اخلاق باش و قرآن می‌گوید که الله که صاحب جهانیان است به شما می‌گوید خوش اخلاق باش. درست است که کتاب‌ها در مورد اخلاق خیلی زیاد است، منتهی این یکی را آفریدگار هستی دارد می‌گوید که تو با اخلاق باش، می‌گوید همان‌ها که تو فکر می‌کنی خوب و مفید است پای همان‌ها بایست و آن‌ها رعایت کن که من به تو پاداش می‌دهم. پس تعارضی وجود ندارد شما کتاب‌های اخلاق را می‌خوانید، بعد قرآن می‌گوید به همان چیزی که الان بلد هستید سوادش را یاد گرفتی پای‌بند باش که من به تو پاداش می‌دهم، که من به تو بهشت می‌دهم، پس خوش اخلاق باش، ظلم نکن، پای قانون بایست، قرآن این را می‌گوید و این را دیگر هیچ کتابی نمی‌گوید ؛چون هیچ‌کس نمی‌تواند به خوش اخلاق‌های دنیا پاداش بدهد. وقتی ما کتاب اخلاق و قانون را می‌خوانیم احتمال خطا در آن‌ها وجود دارد چون یک آدم‌هایی مثل خودمان، حالا با علم بیشتر آن‌ها را نوشته‌اند. منتهی وقتی الله یک چیزی را به عنوان فضیلت و قانون معرفی می‌کند دیگر حرف آخر را زده‌ است و هیچ خطایی در آن راه ندارد و این فقط قرآن می‌تواند این کار را انجام دهد. به همین خاطر قرآن ذکر است، یادآوری می‌کند که آن فضیلت‌ها را مدام به یادت بیاورد و از تو می‌خواهد که آن‌ها را اجرا کنی. و در قرآن یک  سری معلوماتی وجود دارد که در هیچ کتابی یافت نمی‌شود.

هنگام مردن چه اتفاقاتی برای آدم می‌افتد؟ و بعد از آن چه‌خبر است؟ آیا بعد از مردن جسم و روح دوباره به یکدیگر می‌رسند؟ امکان دارد جسم بعد از مرگ دوباره نفس بکشد؟ یک روزی می‌آید که این اتفاق بیفتد؟

این‌ را دیگر هیچ کتابی نمی‌تواند بگوید و اگر کتابی دیگر به غیر از فرموده‌های الله گفت، قابل اعتماد نیست؛ چون یک آدمی دارد می‌گوید که علمش منحصر به همین دنیاست. پس قرآن را می‌خوانیم برای این‌که یک سری معلوماتی را از قرآن می‌گیریم که در هیچ کتابی یافت نمی‌شود.

دو نکته:

قرآن کتاب تذکر، یادآوری و مذاکره است.

قرآن کتابی برای کسب معلومات است.

و در نتیجه این دو، خیلی وقت‌ها آدم به سمت هوا و هوس می‌رود، فکر می‌کند دارد کار خوبی انجام می‌دهد، قرآن می‌آید روان انسان را برای او بازگو می‌کند، می‌گوید که چه جاهایی تو اسیر هوا و هوس شده‌ای، در حالی‌که خود شخص امکان دارد نفهمد، و سازنده‌ی انسان بر این قضیه مسلط است و این مسئله را فقط قرآن به ما می‌گوید، پس ما باید قرآن بخوانیم و در نتیجه همه‌ی این‌ها علم، تذکر و دوری از هوا و هوس، حالا راه آدم هموار می‌شود تا به سوی آسمان اوج بگیرد، ایمانش آن اندازه مترقی شود که انگار دارد غیبیات را می‌بیند، با قرآن به آن‌جا دسترسی پیدا می‌کند. نمونه و مثال‌ این‌ها را ان‌شاالله در آیات قرآن می‌خوانیم.

این جلسه به این اندازه مقدمه اکتفا می‌کنم، مقدمه‌ای نسبتاً مفصلی خدمت شما عرض کردم برای این‌که ما بدانیم می‌خواهیم چه‌کار کنیم و این کار را ساده و معمولی تصور نکنیم، خواهشاً وقت بگذارید برای قرآن، برای یادگیری قرآن، ترجمه قرآن، حتما این‌کار را انجام دهید و صبور باشید و خسته نشوید، قرآن ده صفحه نیست که بگویید من یک هفته تحمل می‌کنم، ۳۰ جزء قرآن وقت می‌خواهد و آن اندازه وقت را با اراده‌ی بالا باید برای آن تصمیم گرفت، لذا با کمک هم می‌خواهیم قرآن را ان شاء الله تا آخر با ترجمه بخوانیم؛ با ترجمه محاوره‌ای، ترجمه روان نه تحت الفظی. لطف کنید به کسانی که علاقه‌مندند اطلاع دهید و شما هم ان شاءلله تا آخر با این برنامه بمانید.

صفحه ۱

 سوره مبارکه فاتحه

«أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ ٱلرَّجِیمِ»

پناه می‌برم به الله از شیطان رانده شده.

«بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ» (فاتحه/۱)

به نام الله رحمتش فراوان است و  رحمتش را می‌بخشد.

«ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ» (فاتحه/ ۲)

حمد و ستایش و تعریف و تمجید برای الله، صاحب عالَم‌ها.

وقتی عرب کلمه رب را می‌شنود، این طور می‌فهمد، این در ترجمه هست؛ یعنی کسی که عالم‌ها را ایجاد کرد، عالم‌ها را نگه‌داشته و از آن‌ها محافظت می‌کند، چیزهایی که آن عالم‌ها برای ادامه حیات نیاز دارند، در اختیارشان قرار داده و آن‌ها را دارد پیش می‌برد و تحت کنترل و تسلطش است، ستایش برای الله که صاحب همه عالم‌هاست، آفریننده همه عالم‌هاست.

«ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ» (فاتحه/ ۳)

رحمتش بسیار فراوان است و در بخشش رحمت فراوانش بسیار دست باز و بخشنده، بی دریغ رحمتش را می‌بخشد.

«مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» (فاتحه/۴)

صاحب روز جزاست.

یک روزی است به نام روز حساب و کتاب، صاحب آن روز الله است؛ یعنی همه کاره و صاحب اختیار آن روز الله است.

«إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» (فاتحه/۵)

تنها تو را بندگی می‌کنیم و تنها از تو مدد می‌جوییم.

«إِيَّاكَ نَعْبُدُ» تو را بندگی می‌کنیم، طوق بندگی تو را بر گردن می‌نهیم، نوکر و بنده توییم، خدایا فقط تو. «وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» و تنها از تو مدد می‌جوییم، دست نیازمان به درگاه تو دراز می‌شود و از تو کمک می‌خواهیم.

بعضی‌ها ممکن است که اینجا بخوانند «إیاکِ نَعبُد و إیاکِ نَستَعین»

داریم قرآن می خوانیم، روی تلفظ جاهایی هم تاکید می‌کنیم که تلفظ صحیح‌اش امکان دارد اشتباه تلفظ کردن شیوع داشته باشه و تذکر می‌دهیم و ما فقط ترجمه نمی‌کنیم، می‌خواهیم خود قرآن را با ترجمه ختم کنیم و دوکار همزمان پیش می‌بریم.

«اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» (فاتحه/۶)

خدایا ما را به راه محکم راهنمایی کن.

ما را به سمتی ببر که بسیار درست و استوار است و هیچ راه کجی در آن وجود ندارد.

«صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ» (فاتحه/۷)

راه کسانی که تو در حقشان انعام کردی، نه کسانی که بر آن‌ها خشم گرفته شده و نه راه کسانی که راه را گم کرده‌اند.

«صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» راه کسانی که تو در حقشان انعام کردی،(لطف‌های ویژه کردی) «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» نه کسانی که بر آن‌ها خشم گرفته شده،(غضب شده) «وَلَا الضَّالِّينَ» و نه راه کسانی که راه را گم کرده‌اند و به بیراهه می‌روند.

آمین

خدایا دعایم را بپذیر.