سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

فایل شماره 2 / سخنی با شما

02

موضوع ۲: سخنی با شما

دو نکته‌ی مهم که سعی می‌شود در این کلاس رعایت شود: اول اینکه سعی می‌کنیم از معلومات شما استفاده کنیم.

بسیاری از معلومات را اکثریت ما بلدیم و تبدیل به معلومات عمومی ما شده است.

پس ما سعی می‌کنیم از این معلومات بگذریم و چیزهایی بیان شود که در ذهن ما تازگی داشته باشد.

دوم؛ سعی می‌کنیم توضیحات آیات، عملیاتی و کاربردی باشد.