ایمان به الله
20 جلسه / جلسه 2 الی 21

ایمان به کتاب های آسمانی
14 جلسه / جلسه 30 الی 43

جلسه 41 / جاذبه جنسی در خدمت خلاقیت نه شهوت پرستی