ایمان به الله
20 جلسه / جلسه 2 الی 21

ایمان به کتاب های آسمانی
14 جلسه / جلسه 30 الی 43

جلسه 38 / تنظیم سند در مداینه از مصادیق ایمان به قرآن است.