ایمان به الله
20 جلسه / جلسه 2 الی 21

ایمان به کتاب های آسمانی
14 جلسه / جلسه 30 الی 43

جلسه 35 / تلاش برای امنیت جامعه شعبه ای از ایمان به قرآن است.