ایمان به الله
20 جلسه / جلسه 2 الی 21

ایمان به ملائکه
8 جلسه / جلسه 22 الی 29

ایمان به کتاب های آسمانی
14 جلسه / جلسه 30 الی 43

ایمان به پیامبران
4 جلسه / جلسه 44 الی 47

ایمان به قیامت
3 جلسه / از جلسه 48 الی 50

جلسه 1 / رعایت نکات بهداشتی وظیفه اسلامی است.