جلسه 6 / ارسال جیش اسامه در زمان ابوبکر صدیق «رضی الله عنه» به روم و دستاوردهای آن