جلسه 30 / برداشت هایی از عملکرد عثمان «رضی الله عنه» در برابر شورشیان