جلسه 29 / چرا خلیفه اجازه ی دفاع از خود را در برابر شورشیان صادر نکرد؟