جلسه 28 / مذاکره با شورشیان تا ورود شورشیان به پایتخت