جلسه 20 / فتوحات زمان عمر «رضی الله عنه» در جبهه روم (2)