جلسه 10 / میراث بران پیامبر «ص» میراث خود را از ابوبکر صدیق «رض» مطالبه می کنند.