جلسه 1 / مطالعه زندگانی خلفای راشدین چه منافعی در زندگانی ما دارد؟