ابوبکر صدیق «رضی الله عنه»
جلسه 3 الی 12

عمر بن خطاب «رضی الله عنه»
جلسه 13 الی 24

عثمان بن عفان «رضی الله عنه»
جلسه 25 الی 30

علی‌ابن ابی‌طالب «رضی الله عنه»
جلسه 31 الی 37

حسن بی علی «رضی الله عنه»
جلسه 38 الی 40

جلسه 1 / مطالعه زندگانی خلفای راشدین چه منافعی در زندگانی ما دارد؟