حسادت مخل بندگی الله
جلسه 4 الی 6 | حسادت از ابتدا در درون انسان ها وجود داشته و هست که اگر مواظب آن نباشد زندگی دنیا و آخرت او را تباه می سازد.

جلسه ۳ / پارت ۱ / اظهار نظر و تمرینات عملی اعضای لؤلؤ و‌مرجان