حسادت مخل بندگی الله
جلسه 4 الی 6 | حسادت از ابتدا در درون انسان ها وجود داشته و هست که اگر مواظب آن نباشد زندگی دنیا و آخرت او را تباه می سازد.

جلسه 3 / پارت 1 / اظهار نظر و تمرینات عملی اعضای لؤلؤ و‌مرجان