در صف بندگی الله
جلسه 1 الی 3

جلسه 3 / پارت 1 / اظهار نظر و تمرینات عملی اعضای لؤلؤ و‌مرجان21:31
جلسه 3 / پارت 2 / مفید باشیم! طرحی برای‌ شما03:36
جلسه 3 / پارت 3 / با موفقیت دیگران خود را آزار ندهیم!13:05

حسادت مخل بندگی الله
جلسه 4 الی 6 | حسادت از ابتدا در درون انسان ها وجود داشته و هست که اگر مواظب آن نباشد زندگی دنیا و آخرت او را تباه می سازد.

عشق مزاحم بندگی الله
جلسه ۷ الی 15 | عشق انواع دارد و منظور از عشق در این مباحث دوست داشتن افراطی از نوع قرمز است.

ذکر استوار سازی بندگی الله
جلسه ۱۶ الی 27