مبحث دوازدهم: گزیده هایی از زندگی رسول الله علیه الصلاه و السلام(2)