27 شمش طلا

6 / جلسه ششم / توجه به حضور الله در لحظه لحظه ی زندگی چه خروجی برای ما دارد؟!