27 شمش طلا

5 / جلسه پنجم / حضور الله در لحظه لحظه ی زندگی ما