27 شمش طلا

4 / جلسه چهارم / قرآن متفاوت تر از هر کتابی35:37
5 / جلسه پنجم / حضور الله در لحظه لحظه ی زندگی ما33:12
6 / جلسه ششم / توجه به حضور الله در لحظه لحظه ی زندگی چه خروجی برای ما دارد؟!29:49
7 / جلسه هفتم / مهم ترین خروجی حضور35:00
8 / جلسه هشتم / راه رهایی از منیت30:57
9 / جلسه نهم / اصلاح نگرش نسبت به قرآن41:48
10 / جلسه دهم / اسباب غم36:42
11 / جلسه یازدهم / عنایت به جاعل علت و معلول26:53
12 / جلسه دوازدهم / متغیرهای معنوی34:55
13 / جلسه سیزدهم / رضا به رضای الله33:22
14 / جلسه چهاردهم / اصالت با معنو یات است نه مادیات30:23
15 / جلسه پانزدهم / کیستی خود را به گونه ای بسازیم که کسی از ما نگیرد!36:17
16 / جلسه شانزدهم / راه رهایی از گناهان گذشته27:05
17 / جلسه هفدهم / غم های رفتنی و کرامت های ماندنی42:10
18 / جلسه هجدهم / « کرامت» هدیه ای از خدای کریم33:23
19 / جلسه نوزدهم / «کرامت» حرف اول می زند.28:14
20 / جلسه بیستم / از «شرطی شدگی» تا خودآگاهی41:15
21 / جلسه بیست و یکم / ارتباط کرامت با «فضیلت» و «رذیلت»41:59
22 / جلسه بیست و دوم / مسئولیت «آثار عمل ما» با ماست!38:11
23 / جلسه بیست و سوم / زندگی راحت و هیجان انگیز در گرو خلاقیت41:10
24 / جلسه بیست و چهارم / «حفظ کرامت دیگران» با آموزش مهارت زندگی به آنان30:34
25 / جلسه بیست و پنجم / فکر مردن، فرایند مردن، بعد از مردن40:54
26 / جلسه بیست و ششم / با ایمان به «جهنم» دنیا «بهشت» می شود!36:54
27 / جلسه بیست و هفتم / تجلی «ذات و صفات الله» در جنات النعیم42:02