27 شمش طلا

27 / جلسه بیست و هفتم / تجلی «ذات و صفات الله» در جنات النعیم