27 شمش طلا

26 / جلسه بیست و ششم / با ایمان به «جهنم» دنیا «بهشت» می شود!