27 شمش طلا

25 / جلسه بیست و پنجم / فکر مردن، فرایند مردن، بعد از مردن