27 شمش طلا

22 / جلسه بیست و دوم / مسئولیت «آثار عمل ما» با ماست!