27 شمش طلا

21 / جلسه بیست و یکم / ارتباط کرامت با «فضیلت» و «رذیلت»