27 شمش طلا

18 / جلسه هجدهم / « کرامت» هدیه ای از خدای کریم