27 شمش طلا

17 / جلسه هفدهم / غم های رفتنی و کرامت های ماندنی