27 شمش طلا

15 / جلسه پانزدهم / کیستی خود را به گونه ای بسازیم که کسی از ما نگیرد!