27 شمش طلا

11 / جلسه یازدهم / عنایت به جاعل علت و معلول