سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 7 / شماره 46 / خدایا از ما بپذیر…

— 

موضوع ۴۶: خدایا از ما بپذیر

 بعد از اتمام سوره فاتحه آمین می‌گوییم

آمین جزو سوره فاتحه نیست؛ اسم فعل امر هست به معنای  اِستَجِب خدایا دعا کردم تو قبول بفرما!

نحوه تلفظ آمین با دو شکل صحیح است: ١. با کشیدن آ – ۲. بدون کشیدن آ

برخی آمین را با تشدید روی میم تلفظ می کنند آمّین که صحیح نیست.