سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 7 / شماره 39 / نقش صراط و غیر در آیه آخر

— 

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ راه کسانی که به آنها نعمت بخشیده‌ای نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته شده و نه گمراهان. (٧)

موضوع ۳۹: نقش صِرَاطَ و غَيْرِ در آیه آخر

صِرَاطَ دوم بدل کل از الصِّرَاطَ اول است، یعنیصِرَاطَ  دوم همان الصِّرَاطَ اول است.

فقط الصِّرَاطَ اول نگاهش به خود الصِّرَاطَ است که راحت و مستقیم است و پیچیده و گیج کننده نیست. صِرَاطَ  دوم نگاهش به انسان‌هایی است که در صِرَاطَ  هستند و الله به آن‌ها عنایت فرموده است.

غَيْرِ: مجرور و بدل از الَّذِينَ است. (غَيْرِ بدل از صِرَاطَ  نیست) پس اینجا ٣ صراط وجود ندارد‼ تصور نکنیم صِرَاطَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ و صِرَاطَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ و صِرَاطَ الضَّالِّينَ نه این‌گونه نیست. صِرَاطَ فقط یکی است و آن هم برای أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ است. و الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ و الضَّالِّينَ بر هیچ صراطی نیستند!