سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 5 / شماره 29 / کار عبادت است اما نه برای همه!

— 

موضوع ۲۹: کار عبادت است، اما نه برای همه

کار کردن عبادت نیست؛ کار کردن اگر برای عبودیت و اجرای فرمان ” الله ” باشد، عبادت است. هر احترامی عبادت نیست؛ خیلی از احترام‌ها بخاطر سیاسی بازی است؛ احترامی که برای اجرای فرمان  ” الله ”  باشد، عبادت است.

هر دانشگاه و درس خواندنی عبادت نیست، درس خواندن در دانشگاه که در زیر سایه‌ی ارزشمندی فرمان ” الله ” باشد، عبادت است و جزو ” إِيَّاكَ نَعْبُدُ ”  می‌شود حافظ قرآن شدن به قصد دنیا و شهرت هم عبادت نیست، و قرآن حفظ کردن در وجه “عبودیت ”  عبادت می‌شود. اساس هر کار معمولی وقتی بر مبنای دستور ” الله ” باشد، آن کار تبدیل به عبادت می‌شود.