سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 41 / شماره 254 / نشانه هم نشانه است
 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 
موضوع ۲۵۴: نشانه هم نشانه است.
نشانه پیغمبر زکریا علیه السلام این بود که قدرت سخن گفتن از زبانش گرفته می‌شد بدون این که زبانش عیبی داشته باشد اگر دقت کنیم همین نشانه هم نشانه قدرت خدا است. ‌ بچّه‌دار شدن یک نشانه و ناتوانی از سخن گفتن یک نشانه دیگر است. بچّه‌دار شدن نشانه است؛ زیرا با وجود دوتا عیب بزرگ الله بهترین بچّه را نصیبش می‌کند و ناتوانی از سخن گفتن نشانه است؛ زیرا بدون داشتن کوچک‌ترین عیبی نمی‌تواند یک کلمه هم با مردم سخن بگوید؛ یعنی نشانه هم خودش نشانه است.