ایمان به الله
20 جلسه / جلسه 2 الی 21

ایمان به کتاب های آسمانی
14 جلسه / جلسه 30 الی 43

جلسه 29 / نحوه رفتار ملائکه با انسان از مرگ تا بهشت یا جهنم.